Částečná nezaměstnanost

Společnost iSort s.r.o., se sídlem Židněves 154, Židněves 294 06, IČO: 01580515, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 208767, jako zaměstnavatel (dále jen "Zaměstnavatel")

vydává

vnitřní předpis vymezující překážku v práci na straně zaměstnavatele z důvodu částečně nezaměstnanosti (dále jen "Předpis")

I. Účel Předpisu

 1. Účelem tohoto Předpisu je reagovat na aktuální situaci Zaměstnavatele v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19.
 2. V důsledku téměř celosvětových omezení podnikatelských aktivit zaznamenal Zaměstnavatel omezení odbytu jeho výrobků, jakož i omezení poptávky po jím poskytovaných službách.
 3. Výsledkem aktuální situace je tzv. částečná nezaměstnanost u Zaměstnavatele, tedy stav, kdy Zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu týdenní pracovní doby.
 4. Zaměstnavatel tuto skutečnost považuje za tzv. překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 209 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění.

II. Aplikace a rozhah předpisu

 1. Tento Předpis je určen všem zaměstnancům Zaměstnavatele a je pro ně závazný.
 2. Tento Předpis je předpisem speciálním, který má přednost před obecnmými vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

III. Předmět

 1. Tento Předpis stanoví úpravu náhrady mzdy všech zaměstnanců Zaměstnavatele, resp. jejich snížení, a to v návaznosti na částečnou nezaměstnanost.
 2. Po dobu překážky v práci na straně Zaměstnavatele přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.
 3. Náhrada mzdy je splatná měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž k překážce v práci na straně Zaměstnavatele došlo, a to ve výplatním termínu, který je u Zaměstnavatele určen k výplatě.

IV. Doba platnosti

 1. Překážka v práci na straně Zaměstnavatele dle tohoto Předpisu je stanovena od 23.3.2020 do jejího odpadnutí. Jakmile překážka odpadne, Zaměstnavatel ihned zruší tento Předpis.
 2. Tento Předpis je umístěn na www.isort.cz a rovněž uložen k nahlédnutí v písemné formě na adrese sídla společnosti.
 3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 23.3.2020

V Žideněvsi dne 23.3.2020

Ke stažení ve formátu PDF